Nils Nijdam

Advies & Onderzoek

Nils Nijdam – Advies & Onderzoek

Nils Nijdam

Nils Nijdam

Nils Nijdam

Nils Nijdam (Groningen, 1983) studeerde van 2002 tot 2008 rechten en bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). In zijn studietijd ontwikkelde hij een brede belangstelling voor het Nederlandse openbaar bestuur; voor onder andere beleidsvorming & evaluatie, organisatie & bedrijfsvoering, bestuurlijke verhoudingen en meer.

LinkedIn

Nils Nijdam Advies & Onderzoek

In 2017 is Nils gestart met Nils Nijdam Advies & Onderzoek om zijn ervaring en kijk op het openbaar bestuur ook in te kunnen zetten voor andere overheden.

Nils

Nils is vanaf begin 2020 tot op heden werkzaam bij de Algemene Rekenkamer en sinds 2016 lid & vice-voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Westland. Deze rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid (efficiëntie), doeltreffendheid (effectiviteit) en rechtmatigheid van het door de gemeentebestuur van Westland gevoerde beleid.

Als hobby heeft Nils onder meer hardlopen, daardoor is hij te vinden bij diverse hardloopevenementen door heel Nederland maar ook in het buitenland.

Meer Nils: over Nils | Twitter

Proefschrift

Op donderdag 8 oktober 2020 is Nils gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) op zijn proefschrift ‘Sturing in 3D. Een onderzoek naar gemeentelijke sturing op de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein’.

Heeft u belangstelling voor zijn onderzoek en/of zou u graag zijn proefschrift willen ontvangen, vul dan het speciale aanvraagformulier in.

Promotie

Dit was een zogenaamde hybride promotie die ook was te volgen via een online livestream. De promotieplechtigheid is hier terug te kijken.
Indien u meer wilt weten over sturen in het gemeentelijk sociaal domein na de decentralisaties,  neem dan contact op.

Binnenlands Bestuur

Door het promoveren en het onderzoek als proefschrift ‘Sturing in 3D’, is Nils onlangs benaderd voor een interview door Binnenlands Bestuur.

Lees het interview van Binnenlands Bestuur met Nils Nijdam; “Eenheidsworst in Gemeentelijk 3D-beleid” om meer te weten te komen over zijn onderzoek naar verhoudingen tussen gemeentes, Rijksoverheid en Gemeentelijk 3D-beleid.

Opleiding

Nils studeerde van 2002 tot 2008 rechten (Nederlands Recht, met een masterspecialisatie Staats- en Bestuursrecht en minor rechtstheorie / politicologie) en bestuurskunde (Recht en Bestuur, Juridische Bestuurswetenschappen) aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

In 2009 heeft hij deelgenomen aan de Leergang Rekenkameronderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercomissies (NVRR).

In 2012-2013 deed hij de Metropoolopleiding aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en PBLQ-ROI.

Ervaring

Inmiddels heeft Nils bijna 15 jaar ervaring bij diverse overheden (gemeentelijk, provinciaal & rijks) en in verschillende functies als onderzoeker en adviseur. Deze ervaring deed hij op als onderzoeker en als lid bij diverse rekenkamers en als strategisch / senior beleids- en directie adviseur.

In 2008 was hij geselecteerd om deel te nemen aan het academisch traineeprogramma van de gemeente Den Haag.  Van 2008 tot 2020 was hij werkzaam bij deze gemeente, onder meer op het snijvlak van bestuur, beleid en financiën als onderzoeker voor de rekenkamer, voor het college van burgemeester en wethouders en als adviseur in het sociaal domein.

Vanaf het begin van 2020 is Nils werkzaam bij de Algemene Rekenkamer.

Visie en Missie | Werkervaring

Overheid

Nils heeft ruime ervaring met onderzoek naar het efficiënt en effectief functioneren van de overheid. In de afgelopen jaren was hij onder andere rekenkameronderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Den Haag.

College van Burgemeester en Wethouders

Ook deed hij doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek (het zogenaamde artikel 213a Gemeentewetonderzoek) voor het college van burgemeester en wethouders van Den Haag. Ook was hij extern lid en voorzitter ad interim van de Groene Hart Rekenkamer en is hij extern lid en vicevoorzitter van de Rekenkamercommissie Westland. Voorts heeft hij diverse andere rekenkamer(commissies) bijgestaan in de opzet en uitvoering van  onderzoek.

Onderzoek

Als onderzoeker of begeleider van een rekenkameronderzoek heeft Nils een bijzondere brede belangstelling voor onderwerpen. Van luchtkwaliteit tot dienstverlening, van toerisme en recreatie tot de programmabegroting.

In ruim 15 jaar tijd deed hij of begeleidde hij onderzoek naar onder meer: minimabeleid, economisch vestigingsbeleid, publieke dienstverlening, de decentralisaties sociaal domein, maatschappelijke voorzieningen, brede scholen, lokale belastingen, monitoring van een coalitieakkoord, luchtkwaliteit, de gemeentelijke accountant, jeugd (CJG’s), subsidies & de programmabegroting.

Uw rekenkamer of college

Nils zet graag zijn kennis en ervaring in als onderzoeker om voor uw rekenkamer of college een onderzoek volledig van begin (onderzoeksopzet) tot eind (presentatie aan de gemeenteraad) aan te pakken. Ook kan hij desgewenst meedenken of ondersteunen in een bepaalde fase van een onderzoek (o.a. formuleren probleemstelling, uitvoeren beleidsanalyse of empirisch onderzoek, financiële analyse, opstellen rapport).  

Heeft uw rekenkamer(commissie) of college behoefte aan een externe blik, een grondige analyse en een gedegen onderzoek? Neem contact op.

Advies

Gedurende zijn loopbaan binnen de Gemeente Den Haag was Nils was onder meer (senior-) beleidsadviseur en directieadviseur / secretaris bij verschillende diensten en op verschillende beleidsterreinen: van onder andere stedelijke ontwikkeling tot sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning.

Ambtelijke organisatie

In deze adviserende functies heeft hij veel ervaring opgedaan met het lokale bestuurlijke krachtenveld en hoe het er aan toegaat in een grote ambtelijke organisatie. Hij was veelal werkzaam op het snijvlak van bestuur (ondersteuning en advisering B&W), beleid (strategisch en toekomstgericht) en financiën (verbinding beleid & cijfers, o.a. in ombuigings en intensiveringsopgaven).

Kennis en Ervaring

Nils zet graag zijn kennis en ervaring in als adviseur om met u mee te denken over vraagstukken in uw organisatie. Op het gebied van overheidssturing (bv. governance, resilience, responsibility) of het sociaal domein (o.a. werk & inkomen, sociale zaken, Wmo, jeugd). Of ten behoeve van een bestuurlijk of financieel adviestraject.

Uw organisatie

Heeft uw organisatie een concreet en toepasbaar advies nodig, bijvoorbeeld over de toekomst van het gemeentelijk sociaal domein, laat het weten.

Goed advies

Begint bij de juiste vraag..
error: Content is protected !!