Gemeentewet – Artikel 213a – Gemeentewetonderzoek

Gemeentewet – Artikel 213a – Gemeentewetonderzoek

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Gemeentewet

Gemeentewet geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wet van 14 februari 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe bepalingen vast te stellen met betrekking tot de inrichting van gemeenten, alsmede de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 213a – Gemeentewetonderzoek

  1. Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hierover.
  2. Het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de resultaten van de onderzoeken.
  3. Het college stelt de rekenkamer of, indien geen rekenkamer is ingesteld, personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen, tijdig op de hoogte van de onderzoeken die hij doet instellen en zendt haar, onderscheidenlijk hen, een afschrift van een verslag als bedoeld in het tweede lid.

Bron: overheid.nl

Vorige Gemeentewet
Volgende Jeugdwet
Inhoudsopgave
error: Content is protected !!